Personuppgiftspolicy

§1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy anger regler och riktlinjer kring hur vi på Bellevue Vårdcentral (RIA Group AB) ska hantera dina personuppgifter. Policyn anger hur personuppgifter samlas in och hur de används. Policyn beskriver även hur våra användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen, vid kontakt med oss och vid fysiskt eller digitalt besök. Det är viktigt för oss att du tar del av denna information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet.

§2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen och vid kontakt med oss.

§3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan definiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta uppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

§4. Samtycke

 • Inhämta samtycke – För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.
 • Återkalla samtycke – En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta. Kontaktuppgifter finns längst ner i avsnittet ”Kontakta oss”.
 • Rätt att få dina personliga uppgifter raderade – När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att dennes information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Kontaktuppgifter finns i avsnittet ”Kontakta oss”.
 • RIA Group AB, Org nr 559237-7583, är personuppgiftsansvarig för användningen av uppgifter som samlas in via de tjänster som tillhandahålls.

§5. Behandling av personuppgifter

 • Uppgifter som behandlas är personuppgifter och inloggningsinformation på vår webbplats www.bellevuevardcentral.se, uppgifter som uppges via vår digitala plattform när du registrerar dig för att boka konsultation, behandling eller annan kontakt, fysiskt eller digitalt, uppgifter när du anmäler dig till våra event, tar del av våra tjänster eller produkter, deltar i tävlingar, för användarkonton eller för att kunna skicka faktura, redovisning och bokföring.
 • Personuppgifterna sparas och behandlas i syftet att vi ska kunna leverera de tjänster som användaren beställt och uppfylla vårt avtal med användaren.
 • Endast aktuella personuppgifter som omfattas av arkiveringsförpliktelser finns upptagna efter gallring.
 • Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

§6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen säkerställer att användarens personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagrats på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsmyndigheten att rapporteras.

§7. Användarens rättigheter

 • Efter lämnat samtycke har användaren rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem. Kontaktuppgifter för begäran om registerutdrag finns under avsnittet ”Kontakta oss”.
 • Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

§8. Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användaren rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användaren rätt att komplettera detta.

§9. Rätt till radering

Användaren har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks, ex. vid arkiveringsförpliktelser. Men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för.
 • Om samtycket återkallats
 • Om personuppgifterna används för direkt marknadsföring och användaren motsätter sig det.
 • Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

§10. Automatiserat beslutsfattande

Användaren har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

§11. Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras.

§12. Klagomål

Klagomål lämnas i första hand till oss och i andra hand till Integritetsmyndigeten.

§13. Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

§14. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och personuppgiftspolicyn kontakta oss på:
Bellevue Vårdcentral
Stensjögatan 3
217 65 Malmö

Telefon: 010-424 30 00, Måndag – Fredag 8.00-17.00
E-post: